چگونه استخراج می شود؟

ه فرانسوي  Melasse  به انگلیسی  Molsses  گفته می شود

ماده اي است كه در جريان عبور استخراج قند از چغندر قند و نيشكر پس از اينكه شيره قند  غليظ شدهو از توربينها عبور كرد باقي مي ماند.ملاس يك شربت غليظي است كه برحسب اينكه قند و ني شكر گرفته شده باشد، به طور متوسط داراي ۶۵-۴۵ درصدقنر ودر حدود ۱۰ درصد مواد معدني و مقداري آميد و مقدار خيلي كمي مواد آلبومي نوئيد دارد.ملاس نيشكر ازنظر مقدار قند خيلي از ملاس چغندر قند غني تر است (۶۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد) به طوري كه در اغلب كارخانجات از ملاس حاصل نيز مجددا قند گيري  مي نمايند.

ملاس استخراج اول رنگ روشني است . آن را  First extraction  می نامند.ملاس استخراج دوم به رنگ كمي تيره است. آن را   Second extraction  می نامند.ملاس استخراج سوم رنگ قهوه اي تيره است و ان را  Third extraction   می نامند.

درهر يك صد گرم ملاس استخراج اول، مواد زير وجود دارد:

آب ۲۴ گرم ،انرژي غذايي ۲۵۲ كالري،هيدراتهاي كربن ۶۵ گرم،كلسيم ۱۶۵ ميلي گرم،فسفر ۴۵ ميلي گرم ،سديم ۱۵ ميلي گرم ،ويتامين ،پتاسيم ۹۱۷ ميلي گرم،تيامين ۷۰/۰ ميلي گرم،ريبو فلاوين حدود ۶۰/۰ ميلي گرم و نياسين حدود ۲/۰ ميلي گرم.

در هريك صد گرم ملاس استخراج دوم، مواد زير وجود دارد:

آب ۲۴ گرم ،انرژي غذايي ۲۳۲ كالري ،هيدراتهاي كربن ۶۰ گرم ،كلسيم ۲۹۰ ميلي گرم ،فسفر ۶۹ ميلي گرم،آهن ۶ ميلي گرم ،سديم ۳۷ ميلي گرم ،پتاسيم ۱۰۶۳ ميلي گرم ،رايبوفلاوين ۱۲/۰ميلي گرم و نياسين ۲/۱ ميلي گرم.

در هر يك صد گرم ملاس استخراج سوم، مواد زير وجود دارد:

آب ۲۴ گرم ،انرژي غدايي ۲۱۳ كالري،هيدراتهاي كربن۵۵ گرم ،كلسيم ۶۸۴ ميلي گرم ،فسفر ۸۴ ميلي رگم،آهن ۱۶ ميلي گرم،سديم ۹۶ ميلي گرم،پتاسم ۲۹۲۷ ميل يگرم،تيامين۱۱/۰ ميلي گرم،رايبون فلاوين ۱۹/۰ ميلي گرم ،نياسين ۲ ميلي گرم

به طوري كه ملاحضه مي شود ملاس سياه از نظر مقدار آهن و پتاسيم و تا حدودي كلسيم در رديف پر ارزشترين و غني ترين منابع است

خواص و كاربرد

ملاس خيلي ملين است،به همين جهت در خوردن آن اسراف نبايد شود.در رژيمهاي غذايي بيماران ارترايتيس (درد و التهاب مفاصل) مخلوط  با گرد مخمر آب جو و شير و خامه خروده شود.يك قاشق سوپ خوري گرد مخمر آب جو ،يك قاشق سوپ خوري ملاس سياه مخلوط با ۲۴۰ گرم شير تازه جوشيد هدر برخيموارد ۶۰-۵۰ گرم نيز خامه شير گاو اضافه مي كنند

ملاس را اگر مخلوط با علوفه به گاو شيري بدهند ايجاد اشتهاي فراوان كرده و در پروار كردن خيلي نتيجه بخش است ،البته در مقدار آن اسراف نبايد شود زيرا اسهال شديد مي گيرند

X