مهندس شعبانعلی عمرانی

مدیر بازرگانی

مهندس حسین شریف

شرکت قند ارومیه مدیر فروش

دکتر بهمن عبدی

مدیر عامل، قند ارومیه
X