دکتر بهمن عبدی

مدیر عامل، قند ارومیه

info@radiustheme.com
39و33732475 (044)
دکترای مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه عضو هیئت مدیره ذوب آهن شمالغرب، عضو هیئت مدیره شرکت شهد و شکر آراز منطقه آزاد ماکو، عضوه هیئت مدیره شرکت گلفام ارومیه، کارشناس رسمی دادگستری، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
مرتبط

عضو تیم مرتبط

دکتر بهمن عبدی

مدیر عامل، قند ارومیه

مهندس حسین شریف

شرکت قند ارومیه مدیر فروش
X